Gebruiksvoorwaarden

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de hiernavolgende gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden"). U wordt vriendelijk verzocht de Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens op eender welke wijze gebruik te maken van deze website.

Door een verder bezoek aan deze website of door eender welk gebruik ervan, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden. Indien u hinder ondervindt bij het lezen van deze voorwaarden of indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij u om deze website niet verder te gebruiken.

1. Doel en inhoud van de website

Deze website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de producten en diensten van Valley of Silence. Met deze website wil Valley of Silence u een eenvoudige, een snelle en een verbeterde toegang bieden tot informatie van Valley of Silence.

2. Contactgegevens

Indien u verdere inlichtingen nodig hebt of opmerkingen wilt overmaken, kan u Valley of Silence contacteren op

3. Aard van de aangeboden informatie

De informatie die beschikbaar is op deze website, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies. Deze website en alle aangeboden materialen zijn beschikbaar zoals ze zijn "in de huidige staat" en zonder dat er garanties geleverd worden. Het gebruik van de website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.

4. Aansprakelijkheid

Valley of Silence levert grote inspanningen om er voor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal getracht worden dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die ter beschikking wordt gesteld, kan u steeds Valley of Silence contacteren.

Valley of Silence spant zich in om de website met alle redelijke middelen te beveiligen, en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. Valley of Silence kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kan Valley of Silence niet garanderen dat de toegang tot de website niet onderbroken wordt of niet op een andere manier door dergelijke problemen hinder zal ondervinden.

Valley of Silence kan evenwel in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de ter beschikking gestelde informatie. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of voor het verlies van gegevens ten gevolge van het downloaden van informatie.

5. Externe Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites waarover Valley of Silence geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. Een hyperlink naar zulke externe website leidt steeds tot de opening van een nieuw venster in uw browser. Valley of Silence kan geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

6. Intellectuele Eigendom

De teksten, afbeeldingen, videobestanden en geluidsbestanden die op deze website worden weergegeven, mogen slechts gereproduceerd worden of worden meegedeeld aan het publiek na de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van Valley of Silence.

7. Wijzigingen

Valley of Silence behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden steeds te veranderen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen. Deze Gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 9 maart 2021.

8. Bescherming van uw persoonlijke gegevens

Valley of Silence respecteert uw privacy. De gegevens die u op de website invoert, worden vertrouwelijk behandeld. Voor meer inlichtingen kan u onze Privacyverklaring raadplegen.


© Valley of Silence | Kerkstraat 66b, 9120 Vrasene | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.